dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2016

A. Walecka, A. Zakrzewska-Bielawska, Metodyka metaanalizy – egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe UEK nr 6 (954)/ 2016, s. 63–80.

Dostęp: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1001

słowa kluczowe: metaanaliza, metodyka, nauki o zarządzaniu, przykłady zastosowania

 A. Zakrzewska-Bielawska, Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 444, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wrocław 2016, s. 609-622.

Dostęp: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34559/Zakrzewska-Bielawska_Tworzenie_i_Apropriacja_Wartosci_Jako_Cel_Strategii_2016.pdf

słowa kluczowe: strategia relacyjna, tworzenie wartości, apropriacja wartości, relacje międzyorganizacyjne

  S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Formy i ograniczenia dyfuzji metod i technik zarządzania z dużych przedsiębiorstw do firm z sektora MSP, [w:] M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 145-155.

słowa kluczowe: dyfuzja metod i technik zarządzania, duże organizacje, małe i średnie przedsiębiorstwa

D. Lewicka, A. Zakrzewska-Bielawska, Rola zaufania w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa [w:] G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 105 – 127.

słowa kluczowe: orientacja w zarządzaniu, orientacja relacyjna, relacje międzyorganizacyjne, zaufanie

 A. Zakrzewska-Bielawska, Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa – w kierunku open innovation, Management Forum vol. 4, no. 1, 2016, s. 3-10.

słowa kluczowe: zasoby relacyjne, potencjał organizacji, innowacyjność, open innovation, przedsiębiorstwo high-tech

 A. Zakrzewska-Bielawska, Paradoks eksploracji i eksploatacji – ambidexterity w zarządzaniu strategicznym, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 420, Strategie. Procesy i praktyki, Wrocław 2016, s. 435-449.

słowa kluczowe: eksploracja, eksploatacja, ambidexterity􀀃, paradoks, problemy strategiczne

  A. Zakrzewska-Bielawska, Ambidextrous organization jako przykład przedsiębiorstwa inteligentnego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 148, s. 161-174.

słowa kluczowe: przedsiębiorstwo inteligentne, organizacja „oburęczna”, wiedza, uczenie się, kapitał intelektualny

 Redakcja naukowa monografii: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2016, 674s.

słowa kluczowe: nauki o zarządzaniu, koncepcje, nurty, metody

A. Zakrzewska-Bielawska, Ambidexterity – światowe trendy eksploracji w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji 1/2016, s. 16-23.

 

http://www.przegladorganizacji.pl/ambidexterity-swiatowe-trendy-eksploracji-w-naukach-o-zarzadzaniu/numer-12016

słowa kluczowe: ambidexterity, eksploracja, eksploatacja, metodyka systematycznego przeglądu literatury

 A. Zakrzewska-Bielawska, Perceived mutual impact of strategy and organizational structure: Findings from the high-technology enterprises, Journal of Management & Organization, Vol. 22, Iss. 05, September 2016, pp. 599 – 622, DOI: 10.1017/jmo.2015.55

Available on 

 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=10486485&fileId=S1833367215000553

słowa kluczowe: innovation and R&D, organizational structure, corporate strategy, survey studies