dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2013

 S. Flaszewska, A. Zakrzewska – Bielawska, Organizacyjne uczenie się jako atrybut przedsiębiorstw sektora high-tech,  [w:] B. Olszewska, M. Czarnecki, E. Piwoni-Krzeszowska (red.), Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 310, Wrocław 2013, s. 311-320. 

słowa kluczowe: organizacja ucząca się, organizacyjne uczenie się, przedsiębiorstwo high – tech, atrybuty przedsiębiorstw high-tech

 S. Flaszewska, A. Zakrzewska – Bielawska, Elastyczność struktury organizacyjnej przedsiębiorstw opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 49  nr 4, Poznań 2013, s. 59-70.

słowa kluczowe: elastyczność, struktura organizacyjna, przedsiębiorstwo oparte na wiedzy

 A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2013

słowa kluczowe: RBV, RBT, zasoby materialne, zasoby niematerialne, VRIO, zmiany, elastyczność, innowacyjność, opór wobec zmian, współpraca, partnerzy, korzyści, motywy, formy, płaszczyzny

publikacja_8_2013.pdf Rozdział 5: S. Flaszewska, A. Zakrzewska – Bielawska, Organizacja z perspektywy zasobów – ewolucja w podejściu zasobowym
publikacja_9_2013.pdf Rozdział 7: A. Walecka, A. Zakrzewska – Bielawska, Organizacja w procesach zmian – w drodze do elastyczności i innowacyjności
publikacja_10_2013.pdf Rozdział 10: A. Adamik, A. Zakrzewska – Bielawska, Organizacja w sieciach współpracy - od prostych do złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej

 A. Zakrzewska – Bielawska, Koopetycja – strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech, Zarządzanie i Finanse Vol. 11 No 4, część 1, wrzesień 2013, s. 419-431

słowa kluczowe: koopetycja, sukces, korzyści, straty, efekty, high-tech

A. Zakrzewska-Bielawska, Coopetition in high-technology firms: resource based determinants, [w:] A. Zaharim, R.G. Rodrigues (red.), Recent Advances in Management, Marketing and Finances, Business and Economic Series Nr 4, WSEAS Press, Cambridge, MA, USA, s. 51-56

słowa kluczowe: coopetition, competition, cooperation, resource-based theory, redundancy, high-technology

A. Zakrzewska – Bielawska, Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, Wałbrzych 2013, s. 159-175

link do pełnej publikacji: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-22.pdf

słowa kluczowe: zasoby, okazje, strategia, high-tech

A. Zakrzewska – Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków 2012, s. 87-116.

słowa kluczowe: strategia, zarządzanie strategiczne, formułowanie strategii, implementacja strategii, high-tech

A. Zakrzewska – Bielawska, Coopetition as a factor in the development of innovative and technologically advanced firms: an example of the high-tech sector, Proceedings of the International Symposium on Business and Management, Publisher Knowledge Association of Taiwan, Kitakyushu, Japan, s. 336-358 (publikacja elektroniczna) 

słowa kluczowe: coopetition, determinants of development, innovation, high-technology

A. Zakrzewska – Bielawska, Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, Przegląd Organizacji 2 / 2013, s. 3 – 8.

słowa kluczowe: koopetycja, RBV, redundancja zasobów, przedsiębiorstwo high-tech

A. Zakrzewska – Bielawska, Koopetycja a rozwój przedsiębiorstwa w opinii kadry kierowniczej firm high-tech, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej: Organizacja i zarządzanie, Nr 52, Łódź 2013, s. 135-146.

słowa kluczowe: koopetycja, rozwój przedsiębiorstwa, high-tech