dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2012

A. Zakrzewska - Bielawska, Współpraca technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw jako szansa rozwoju regionu [w:] A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa 2012, s. 161 – 184

słowa kluczowe: współpraca technologiczna, formy współpracy, szanse i bariery współpracy, małe i średnie przedsiębiorstwa

A. Zakrzewska – Bielawska, Wpływ strategii dywersyfikacji na zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie Nr 1A (149) / 2012, s.109 -120.

słowa kluczowe: dywersyfikacja, strategia przedsiębiorstwa, zmiany w strukturze organizacyjnej

A. Zakrzewska – Bielawska, The strategic dilemmas of innovative enterprises: proposals for high-technology sectors, R&D Management, Volume 42, Issue 4, s. 303–314, September 2012

słowa kluczowe: strategy, R&D activity, innovation, knowledge, high-tech sector

S. Lachiewicz, A. Zakrzewska - Bielawska, Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, Management and Business Administration. Central Europe 4 (117) lipiec-sierpień 2012, s. 34-45.

słowa kluczowe: organizacja sieciowa, sieć, kryzys gospodarczy

A. Zakrzewska – Bielawska, Kooperencja a wybory strategiczne innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie doświadczeń firm high-tech, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji, PTE Oddział w Łodzi, Łódź 2012, s. 203-214.

słowa kluczowe: koopetycja, strategia, przedsiębiorstwo high-tech

A. Zakrzewska-Bielawska, Organizacja działalności badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach innowacyjnych [w:] A. Stabryła, T. Makłus (red.), Strategie rozwoju organizacji, Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2012, s. 209 – 221.

słowa kluczowe: działalność badawczo-rozwojowa (B+R), organizacja działu B+R, struktura organizacyjna

F. Chybalski, A. Zakrzewska-Bielawska, Strategia i prognozowanie działalności małej i średniej firmy [w:] M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012, s. 46-91.

słowa kluczowe: MSP, strategia małej firmy, analiza strategiczna, biznesplan

A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, 571s. (redakcja, autorstwo rozdziałów 1,6,8,9 oraz współautorstwo rozdziału 12)

słowa kluczowe: proces zarządzania, strategia, cechy i elementy struktury organizacyjnej, typy struktur organizacyjnych, przywództwo, władza, style kierowania

publikacja_1_1_2012.pdf Rozdział 1: Istota procesu zarządzania, s. 15-40
publikacja_1_2_2012.pdf Rozdział 6: Strategia przedsiębiorstwa, s. 189-223
publikacja_1_3_2012.pdf Rozdział 8: Organizowanie działalności przedsiębiorstwa, s. 253-287
publikacja_1_4_2012.pdf Rozdział 9: Typy struktur organizacyjnych, s. 288-323
publikacja_1_5_2012.pdf Rozdział 12: Przywództwo i style kierowania, s. 393-421