dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2011

A. Zakrzewska – Bielawska, Organising in HT Companies: an Example form ICT sector, [w:] Full Paper of 2011 Ineternational Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management, A. SF Chiu, Ming – Lang Tsteng (red.), published by Asia Pacific Business Innovation & Technology Management Society 2011, paper 1082

słowa kluczowe: organizational structure, high-tech enterprise, technology, innovation, knowledge, ICT sector

A. Zakrzewska – Bielawska, Relacje między strategią, a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Nr 1095, Rozprawy Naukowe, Z. 409, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, 394s.

pobierz: http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=6948&from=publication

słowa kluczowe: sektor high-tech, strategia przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna, relacje, zarządzanie relacjami

A. Zakrzewska – Bielawska (red.), redakcja monografii, Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, Difin, Warszawa 2011, 331s.

A. Zakrzewska – Bielawska, Ocena innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora ICT [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, A. Zakrzewska – Bielawska (red.), Difin, Warszawa 2011, s. 37-53

słowa kluczowe: innowacyjność, małe i średnie przedsiębiorstwo, innowacje, bariery innowacyjności, świadomość innowacyjna

R. Grądzki, A. Zakrzewska – Bielawska, Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstw w aspekcie relacji zewnętrznych [w:] A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 307-318.

słowa kluczowe: restrukturyzacja organizacyjna, fuzja, przejęcie, alians strategiczny, zmiany w strukturze organizacyjnej

I. Staniec, A. Zakrzewska – Bielawska, Kryzys gospodarczy a układ grup strategicznych na rynku OFE w Polsce, Polityka Społeczna Numer specjalny, część II, Warszawa 2011, s. 19-21.

słowa kluczowe: grupy strategiczne, otwarte fundusze emerytalne, kryzys gospodarczy

A. Zakrzewska – Bielawska, Flexibility of strategy in high-tech enterprises [w:] M. Zhang (red.), Economics, Business and Management. International Proceedings of Economics Development and Research Vol. 22, IACSIT Press, Singapore 2011, s. 107 – 111 (ISSN 2010-460X; ISBN 978-981-07-0625-8)

słowa kluczowe: flexibility, strategy, high-tech enterprises, resources, opportunities

A. Zakrzewska – Bielawska, Strategie wzrostu przedsiębiorstw sektora wysokich technologii w ujęciu empirycznym [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 310-318.

słowa kluczowe: strategia, sektor high-tech, technologia, innowacje, zarządzanie wiedzą, okazje

A. Zakrzewska – Bielawska, Koncepcja struktury organizacyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii, Współczesne Zarządzanie 4/2011, s. 121 – 130. 

słowa kluczowe: struktura organizacyjna, innowacja, wiedza, technologia, przedsiębiorstwo high-tech (HT)