dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2010

I. Staniec, A. Zakrzewska – Bielawska, Expected and Achieved Matrix of Competence in Manager Training [w:] ICEBM 2010, Z. Ming (red.), Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Chengdu, China 2010, s. 42-46.
 

słowa kluczowe: matrix of competence, managers training, evaluation mark

A. Zakrzewska – Bielawska, Technologia, innowacje i wiedza a strategia przedsiębiorstw high tech [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 116, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 538-548
 

słowa kluczowe: przedsiębiorstwo high tech, strategia, technologia, innowacja, wiedza

A. Zakrzewska – Bielawska, P. Wlachos, Diagnosis and changes in the motivational system – case study of a production enterprise [w:] Organisation Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, D. Lewicka (red.), AGH University of Science and Technology Press, Kraków 2010, s. 665 – 681

słowa kluczowe: motivation, motivational system, production enterprise, change

A. Walecka, A. Zakrzewska – Bielawska, Determinanty zachowań menedżerów w sytuacji kryzysu [w:] Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/1 2010, Sopot 2010, s. 287 – 296
 

słowa kluczowe: kryzys, fazy kryzysu, determinanty, zachowania menedżerów

A. Zakrzewska – Bielawska, B. Ziębicki, Redukcja kosztów IT poprzez zastosowanie modelu SaaS (Software as a Sernice) [w:] Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/1 2010, Sopot 2010, s. 173 – 186
 

słowa kluczowe: model SaaS, koszty IT, analiza opłacalności

S. Lachiewicz, A. Zakrzewska – Bielawska, Kierunki zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, W. Błaszczyk, I. Bednarska – Wnuk, P. Kuźbik (red.), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 234, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 23- 43

słowa kluczowe: struktura organizacyjna, wymiary struktury organizacyjnej, dywersyfikacja, specjalizacja, przedsiębiorstwo przemysłowe, organizacja sieciowa

A. Zakrzewska – Bielawska (red.), redakcja monografii, Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, 287s.

I. Staniec, A. Zakrzewska – Bielawska, Grupy strategiczne na rynku otwartych funduszy emerytalnych [w:] A. Zakrzewska – Bielawska (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s.172 -188

słowa kluczowe: grupa strategiczna, mapa grup strategicznych, OFE

A. Zakrzewska – Bielawska, M. Trocki, Aktywność badawcza doktorantów i habilitantów polskich ośrodków akademickich [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 129 – 161.

słowa kluczowe: nauki o zarządzaniu, rozprawy doktorskie, rozprawy habilitacyjne, projekty badawcze, mapa aktywności badawczej

A. Zakrzewska – Bielawska, Strategie przedsiębiorstw wysokich technologii – ujęcie retrospektywne, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 98, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2010, s. 224 – 234.

słowa kluczowe: strategia, szkoły strategii, przedsiębiorstwo high-tech

I. Staniec, A. Zakrzewska – Bielawska, Organizational structure in the view of single business concentration and diversification strategies– empirical study results, [w:] Recent Advances in Management, Marketing, Finances, N. Mastorakis, V. Mladenov, A. Zaharim, C. Aida Bulucea (red.), A Series of Reference Books and Textbooks, Published by WSEAS Press, Penang, Malaysia 2010, ISBN: 978-960-474-168-7, ISSN: 1790-2769, s. 87 – 92.

słowa kluczowe: grand strategy, growth, single business concentration, diversification, organizational structure, enterprise

A. Zakrzewska – Bielawska, High Technology Company – Concept, Nature, Characteristics, [w:] Recent Advances in Management, Marketing, Finances, N. Mastorakis, V. Mladenov, A. Zaharim, C. Aida Bulucea (red.), A Series of Reference Books and Textbooks, Published by WSEAS Press, Penang, Malaysia 2010, s. 93 – 98.

słowa kluczowe: high technology sector, company, innovation, knowledge, learning organisation, information technology