dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2009

 S. Lachiewicz, A. Zakrzewska – Bielawska, The roles and conditions for the functioning of logistics managers in production enterprises, [w:] Efficiency of production processes, M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak (eds.), Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s.209-222

słowa kluczowe: logistics managers, roles, competencies, production enterprises

 A. Zakrzewska – Bielawska, Ocena wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki, K. Zimniewicz (red.), Zeszyty Naukowe nr 129, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 643-650

słowa kluczowe: outsourcing, cechy outsourcingu, wybór partnera, umowa outsourcingowa, rodzaje outsourcingu

 A. Zakrzewska – Bielawska, Strategie dywersyfikacji dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, [w:] Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami, J. Szabłowski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 179 – 191

słowa kluczowe: strategia, dywersyfikacja, rodzaje, przyczyny, przedsiębiorstwa produkcyjne

 Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2 2009, Sopot 2009

słowa kluczowe: kryzys, cechy, przyczyny, objawy, polskie przedsiębiorstwa, strategia antykryzysowa, model zarządzania w kryzysie, przywództwo, role menedżerskie, kompetencje menedżera w kryzysie

publikacja_10_2009.pdf R. Grądzki, A. Zakrzewska – Bielawska, Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2 2009, Sopot 2009, s. 11- 21.
publikacja_11_2009.pdf A. Walecka, A. Zakrzewska – Bielawska, Strategie antykryzysowe i modele zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2 2009, Sopot 2009, s.57 – 67
publikacja_12_2009.pdf A. Walecka, A. Zakrzewska – Bielawska, Przywództwo w obliczu kryzysu przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2 2009, Sopot 2009, s. 381 – 391

 I. Staniec, A. Zakrzewska – Bielawska, Vocational and engineering education in Poland, [w:] Challenges in enterprise management of today, J. Lewandowski, I. Jałmużna, M. Sekieta (red.), A Series of Monographs, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Lodz 2009, s. 33 – 46

słowa kluczowe:

 M. Dudek, A. Zakrzewska – Bielawska, The use of the OPF concept in cell manufacturing structures, [w:] Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes, J. Lewandowski, I. Jałmużna (red.), A Series of Monographs, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Lodz 2009, s.72- 82

słowa kluczowe: OPF, manufacturing structures, model

 A. Zakrzewska – Bielawska, Umiędzynarodowienie i globalizacja a strategie rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, A. Potocki (red.), Difin, Warszawa 2009, s. 339 – 348

słowa kluczowe: umiędzynarodowienie, globalizacja, strategia międzynarodowa, kierunek rozwoju, decyzje strategiczne, kluczowe czynniki sukcesu

 A. Zakrzewska – Bielawska, Wybrane aspekty zastosowania koncepcji lean management w procesach administracyjnych przedsiębiorstwa, [w:] Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych, J. Czekaj (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 83 – 92

słowa kluczowe: lean management, szczupłe zarządzanie, procesy administracyjne, studium przypadku

 A. Zakrzewska – Bielawska, S. Berska, Wpływ strategii na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa na przykładzie firm z branży informatycznej, [w:] Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, M. Matejun i M. Szczepańczyk (red.),  Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 262 – 270.

słowa kluczowe: strategia, struktura organizacyjna, zmiany, kluczowe czynniki sukcesu, wymiary struktury organizacyjnej, branża informatyczna

 S. Lachiewicz, A. Zakrzewska – Bielawska (red.), „Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki”, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009

słowa kluczowe: skuteczne zarządzanie, koncepcje i metody zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie produkcją, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

 I. Staniec, A. Zakrzewska – Bielawska, Vocational And Engineering Education In Poland, ABR & TLC Conference Proceedings, The Clute Institute For Academic Research, USA 2009

słowa kluczowe: education, vocational education, engineering education, continuing vocational training in polish enterprises

A. Zakrzewska – Bielawska, Cechy menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, J. Rokita, W. Czakon i A. Samborski (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 539-549

słowa kluczowe: menedżerowie, MSP, cechy osobowe, umiejętności menedżerskie, kompetencje

 A. Zakrzewska – Bielawska, Ocena konkurencyjności małych firm budowlanych regionu łódzkiego, [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, S. Lachiewicz i M. Matejun (red.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 312- 321

słowa kluczowe: konkurencyjność, przedsiębiorstwa budowlane, czynniki sukcesu