dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2007

 A. Zakrzewska – Bielawska, Determinanty struktury organizacyjnej na przykładzie dużych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, J. Skalik (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 1184, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s.99-108.

słowa kluczowe: struktura organizacyjna, czynniki strukturotwórcze, przedsiębiorstwo produkcyjne

 A. Zakrzewska – Bielawska, Struktura organizacyjna jako czynnik implementacji strategii w procesie rozwoju przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, S. Lachiewicz (red.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s.210-220.

słowa kluczowe: strategia, struktura organizacyjna, rozwój, przedsiębiorstwo produkcyjne

 A. Zakrzewska – Bielawska, Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w ujęciu klasycznym, współczesnym i przyszłym, [w:] Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, J. Czekaj (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 27-37.

słowa kluczowe: struktura organizacyjna, typy struktur organizacyjnych, projektowanie organizacji

 A. Zakrzewska – Bielawska, Czynniki sukcesu dużych polskich firm produkcyjnych, [w:] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007, s. 276-286.

słowa kluczowe: sukces, kluczowe czynniki sukcesu, przedsiębiorstwa produkcyjne

 A. Zakrzewska – Bielawska, Rozwój i decyzje strategiczne dużych firm produkcyjnych, [w:] Sytuacja ekonomiczna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, S. Lachiewicz, I. Staniec (red.), Wydawnictwo Media Press ISBN 978-83-61215-00-4, Monografie Łódź 2007, s. 29-38.

słowa kluczowe: rozwój, decyzje strategiczne, przedsiębiorstwa produkcyjne

 A. Zakrzewska – Bielawska, Cechy strategii wzrostu polskich dużych przedsiębiorstw produkcyjnych [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach,  A. Potocki (red.), Difin, Warszawa 2007, s. 346-356.

słowa kluczowe: strategia wzrostu, formy specjalizacji, formy dywersyfikacji, metoda wzrostu, przedsiębiorstwo produkcyjne

 S. Lachiewicz, A. Zakrzewska – Bielawska, Kierunki i uwarunkowania rozwoju zewnętrznego dużych firm produkcyjnych [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, A. Potocki (red.), Difin, Warszawa 2007, s. 153 – 163. 

słowa kluczowe: rozwój zewnętrzny, fuzje, przejęcia, alianse strategiczne, specjalizacja, dywersyfikacja, przedsiębiorstwo produkcyjne

 A. Zakrzewska – Bielawska, Zarządzanie zasobami ludzkimi MŚP w kontekście zachowań innowacyjnych, [w:] Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na Jednolitym Rynku Europejskim, J. Otto, R. Stanisławski i A. Maciaszczyk (red.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 82-90.

słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, małe i średnie przedsiębiorstwa, zachowania innowacyjne

 S. Berska, A. Zakrzewska – Bielawska, Cechy pracy kierowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach (na przykładzie firm regionu łódzkiego) [w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania, S. Lachiewicz i M. Matejun (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s.243- 254. 

słowa kluczowe: zarządzanie, planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, małe i średnie przedsiębiorstwa

 A. Zakrzewska – Bielawska, Organizational structures of Polish productive enterprises [w:] Trends and ideas in management, J. Lewandowski, M. Sekieta (eds.), A Series of Monographs, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Lodz 2007, p. 137-144.

słowa kluczowe: organizational structure, types of structure, design dimensions, conceptual variables

 M. Matejun, A. Zakrzewska – Bielawska, Character and application of outsourcing based on the Lodz enterprises, [w:] Trends and ideas in management, J. Lewandowski, M. Sekieta (eds.), A Series of Monographs, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Lodz 2007, p. 113-120.

słowa kluczowe: outsourcing, evolution, enterprises, Lodz region

 I. Staniec, A. Zakrzewska – Bielawska, Zarządzanie ryzykiem moda czy konieczność? [w:] Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, D. Zarzecki (red.), Zeszyt Naukowy nr 455 Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, Szczecin 2007, s. 221- 227.

słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, model biznesowy, metody ograniczania ryzyka