dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2006

 A. Zakrzewska – Bielawska, Rola i postawa kadry kierowniczej w procesie radykalnych zmian (na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego) [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, J. Skalik (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 668-676.

słowa kluczowe: zmiana radykalna, restrukturyzacja, kadra kierownicza, postawy, korzyści, obawy

  J. Czekaj, A. Zakrzewska – Bielawska, Benchmarking jako metoda restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe nr 713 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania, Kraków 2006, s.37 -70.

słowa kluczowe: restrukturyzacja zatrudnienia, metody restrukturyzacji, benchmarking, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej

 A. Zakrzewska – Bielawska, Wpływ restrukturyzacji przedsiębiorstwa na sytuację społeczno - zawodową pracowników produkcyjnych, [w:] Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania, S. Borkowska, Z. Janowska i S. Lachiewicz (red.), seria Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 123-132.

słowa kluczowe: restrukturyzacja kadrowa, pracownicy produkcyjni, warunki pracy, oczekiwania, obawy

 A. Zakrzewska – Bielawska, H. Zdrajkowska,  Prywatyzacja a restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie firm przemysłu lekkiego w regionie łódzkim [w:] Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego – teraźniejszość i przyszłość, S. Lachiewicz (red.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 19-33.

słowa kluczowe: prywatyzacja, restrukturyzacja, przedsiębiorstwo państwowe, przemysł lekki

 A. Zakrzewska – Bielawska, Strategia jako czynnik determinujący strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 2, A. Stabryła (red.), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 499-508.

słowa kluczowe: strategia, struktura organizacyjna, relacje, ewolucja

 J. Gralewski, A. Zakrzewska – Bielawska, Formy wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Wielkiej Brytanii [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 2 A. Stabryła (red.), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 509-520.

słowa kluczowe: formy wspierania rozwoju MSP, polityka rządu, instytucje wspierające rozwój, małe i średnie przedsiębiorstwa, Polska, Wielka Brytania

 A. Zakrzewska – Bielawska, Wybrane aspekty funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Wielkiej Brytanii - podobieństwa i różnice [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, tom I, J. Otto i A. Maciaszczyk (red.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 131-142.

słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarka polska, gospodarka brytyjska

 H. Zdrajkowska, A. Zakrzewska – Bielawska, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Wielkiej Brytanii, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, I.K.Hejduk i J. Korczak (red.), Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, s.723-733.

słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, bariery rozwoju, Polska, Wielka Brytania

 I. Staniec, A. Zakrzewska – Bielawska, Menedżer ds. ryzyka – zawód z perspektywami [w:] Sposób na pieniądz, I. Staniec (red.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 174- 179.

słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, menedżer, praca kierownicza

  M. Dziubecki, A. Zakrzewska – Bielawska, Franchising jako sposób na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla absolwentów szkół i uczelni [w:] Sposób na pieniądz, I. Staniec (red.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 143- 151

słowa kluczowe: franchising, działalność gospodarcza, absolwenci