dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2004

A. Zakrzewska – Bielawska, Skutki procesu restrukturyzacji w świetle ocen pracowniczych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5/2004, s. 68-81.

słowa kluczowe: restrukturyzacja przedsiębiorstwa, opinie pracownicze, atmosfera społeczna, kontakty interpersonalne, poziom wymagań i norm pracy, elementy zarządzania przedsiębiorstwem

  A. Zakrzewska – Bielawska, Skutki restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej dużych polskich przedsiębiorstw przemysłu lekkiego, Pieniądze i więź nr 2(23) Lato 2004, s. 61-75.

słowa kluczowe: restrukturyzacja organizacyjna, restrukturyzacja kadrowa, skutki restrukturyzacji, przemysł lekki, struktura przemysłu lekkiego, wyniki finansowe

      A. Zakrzewska – Bielawska, Wpływ restrukturyzacji przedsiębiorstwa na zakres stosowania technik zarządzania personelem [w:] A. Stabryła (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym tom 2, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 367-380.

 

słowa kluczowe: restrukturyzacja, zarządzanie personelem, planowanie kadr, rekrutacja i selekcja, system motywacyjny, ocena pracownicza, szkolenia

 A. Zakrzewska – Bielawska, Stosunek pracowników do restrukturyzacji przedsiębiorstwa [w:] J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu,  seria Monografie Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka, Łódź 2004 , s. 393-399.

słowa kluczowe: restrukturyzacja, zmiana, reakcje pracowników na zmiany

 

      A. Zakrzewska – Bielawska, Ograniczenia procesu restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 39, Łódź 2004, s. 5-14.

słowa kluczowe: restrukturyzacja, bariery restrukturyzacji, opór wobec zmian, duże przedsiębiorstwa