dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2003

 S. Lachiewicz, A. Zakrzewska – Bielawska, Opinie pracowników dużych przedsiębiorstw na temat procesów restrukturyzacyjnych, Organizacja i Kierowanie nr 3 / 2003, s. 117-133.

słowa kluczowe: duże przedsiębiorstwa, opinia pracowników, restrukturyzacja przedsiębiorstw

 A. Zakrzewska – Bielawska, Zmiany w strukturze zatrudnienia restrukturyzowanych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 38, Łódź 2003, s 21- 28.

słowa kluczowe: restrukturyzacja zatrudnienia, zmiany w stanie zatrudnienia, zmiany w strukturze zatrudnienia, wiek, wykształcenie, stanowisko pracy, duże przedsiębiorstwa

    A. Zakrzewska – Bielawska, Przyczyny podjęcia restrukturyzacji na przykładzie dużych przedsiębiorstw [w:] J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości, seria Monografie Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka , Łódź 2003, s. 438-446.

słowa kluczowe: restrukturyzacja przedsiębiorstwa, przyczyny restrukturyzacji, duże przedsiębiorstwa, przemysł lekki, energetyka, budownictwo

 A. Zakrzewska – Bielawska, Specyficzne cechy restrukturyzacji organizacyjnej dużych przedsiębiorstw przemysłowych [w:] J. Skalik (red), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis Sp. z o.o. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 171-177.

słowa kluczowe: restrukturyzacja organizacyjna, zmiany w strukturze organizacyjnej, duże przedsiębiorstwa przemysłowe